FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका २०७७/९/२१, ९/२९ र १०/३० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 03/07/2021 - 13:37 PDF icon karyapalika 2077-9-29.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०७/२६ र ०८/३० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 01/06/2021 - 10:37 PDF icon Minute- 077-7-26, 08-30.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०६/२१ र ०६/२९ का निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 11/13/2020 - 11:19 PDF icon karyapalika 6.21,29.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०४/२६ र ०५/२३ का निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 09/17/2020 - 13:51 PDF icon Karyapalika 4-26 and 5-23 nirdaye.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०३/२२ र ०३/३० का निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 08/18/2020 - 11:27 PDF icon 2077-03-22,30.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०३/१०, ०३/०९, ०३/०३, ०२/२२ का निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 07/06/2020 - 17:14 PDF icon 2077-03-22 karyapalika.pdf

नगर कार्यपालिका २०७६/१२/२२, २०७७/०१/०८ र ०२/०८ गतेका निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 06/09/2020 - 13:23 PDF icon karyapalika 2-21.pdf

नगर कार्यपालिका २०७६/११/२४ र १२/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 04/06/2020 - 12:11 PDF icon 2076-11-24,12-9.pdf

नगर कार्यपालिका २०७६/१०/०८ र १०/२७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 02/16/2020 - 13:40 PDF icon 2076-10-08,27.PDF

नगर कार्यपालिका २०७६/१०/११ गतेका निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 01/28/2020 - 13:23 PDF icon 2076-10-11.PDF

Pages