FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/14/2022 - 14:54 PDF icon Karyapalika 2078-11-20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:45 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:44 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१०/१४ र २०७८/१०/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/06/2022 - 16:54 PDF icon karyapalika 2078-10-14,20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०८/२२, २०७८/०९/०९,२०७८/०९/२७ र २०७८/१०/१४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/03/2022 - 11:05 PDF icon Karyapalika 2078-08-22.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०६/२० र २०७८/०७/२६ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 11/14/2021 - 15:05 PDF icon karyapalika 2078-06-20,07-26.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०५/०४ र ०६/११ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 09/28/2021 - 11:49 PDF icon karyapalika 2078-05-04,06-11.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०४/२४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 08/18/2021 - 11:46 PDF icon karyapalika 2078-04-24.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०३/२८ र ०३/२९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/15/2021 - 12:44 PDF icon karyapalika 2539.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०३/१७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/04/2021 - 12:10 PDF icon karyapalika 2078-3-17.pdf

Pages