FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१०/१४ र २०७८/१०/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/06/2022 - 16:54 PDF icon karyapalika 2078-10-14,20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०८/२२, २०७८/०९/०९,२०७८/०९/२७ र २०७८/१०/१४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/03/2022 - 11:05 PDF icon Karyapalika 2078-08-22.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०६/२० र २०७८/०७/२६ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 11/14/2021 - 15:05 PDF icon karyapalika 2078-06-20,07-26.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०५/०४ र ०६/११ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 09/28/2021 - 11:49 PDF icon karyapalika 2078-05-04,06-11.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०४/२४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 08/18/2021 - 11:46 PDF icon karyapalika 2078-04-24.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०३/२८ र ०३/२९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/15/2021 - 12:44 PDF icon karyapalika 2539.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०३/१७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/04/2021 - 12:10 PDF icon karyapalika 2078-3-17.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०३/०९ र ०३/१० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 06/28/2021 - 10:56 PDF icon karyapalika 03-09.10.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०१/२६, ०२/२४, ०२/२५ र ०३/०१ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 06/28/2021 - 10:52 PDF icon Karyapalika 2078-1-26,2-24,25,3-01.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/११/२२, १२/२३, १२/२४ र ०१/०२ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 04/29/2021 - 15:18 PDF icon karyapalika 2077-11-22,12-23,12-24,1-2.pdf

Pages