FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नवाै नगरसभाका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/06/2021 - 11:25 PDF icon 9th nagar sabha nirdaye.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०३/१७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 07/04/2021 - 12:10 PDF icon karyapalika 2078-3-17.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०३/०९ र ०३/१० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 06/28/2021 - 10:56 PDF icon karyapalika 03-09.10.pdf

नगर कार्यपालिका २०७८/०१/२६, ०२/२४, ०२/२५ र ०३/०१ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 06/28/2021 - 10:52 PDF icon Karyapalika 2078-1-26,2-24,25,3-01.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/११/२२, १२/२३, १२/२४ र ०१/०२ गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 04/29/2021 - 15:18 PDF icon karyapalika 2077-11-22,12-23,12-24,1-2.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/९/२१, ९/२९ र १०/३० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 03/07/2021 - 13:37 PDF icon karyapalika 2077-9-29.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०७/२६ र ०८/३० गतेका निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 01/06/2021 - 10:37 PDF icon Minute- 077-7-26, 08-30.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०६/२१ र ०६/२९ का निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 11/13/2020 - 11:19 PDF icon karyapalika 6.21,29.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०४/२६ र ०५/२३ का निर्णयहरु ।।।

७७/७८ 09/17/2020 - 13:51 PDF icon Karyapalika 4-26 and 5-23 nirdaye.pdf

नगर कार्यपालिका २०७७/०३/२२ र ०३/३० का निर्णयहरु ।।।

७६/७७ 08/18/2020 - 11:27 PDF icon 2077-03-22,30.pdf

Pages