FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/०७ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/19/2022 - 15:13 PDF icon Karyapalika 2078-12-07.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१२/२३ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 04/07/2022 - 16:08

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/14/2022 - 14:54 PDF icon Karyapalika 2078-11-20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:45 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/११/०९ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 03/09/2022 - 12:44 PDF icon Karyapalika 2078-11-09.pdf

नगरसभा २०७८/१०/२२ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/08/2022 - 11:25 PDF icon nagar sabha nirdaye 2078-10-22.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/१०/१४ र २०७८/१०/२० गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/06/2022 - 16:54 PDF icon karyapalika 2078-10-14,20.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०८/२२, २०७८/०९/०९,२०७८/०९/२७ र २०७८/१०/१४ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 02/03/2022 - 11:05 PDF icon Karyapalika 2078-08-22.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०६/२० र २०७८/०७/२६ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 11/14/2021 - 15:05 PDF icon karyapalika 2078-06-20,07-26.pdf

नगर कार्यपालिका वैठक २०७८/०५/०४ र ०६/११ गतेका निर्णयहरु ।।।

७८/७९ 09/28/2021 - 11:49 PDF icon karyapalika 2078-05-04,06-11.pdf

Pages