बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना - प्रथम पटक दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित २०७६/०१/१७ गते ।