बाेलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना : प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/११/०८ - नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित ।