२०७५ साउन १ देखी जनप्रतिनिधीहरूले बुझिलिएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता ।

आर्थिक वर्ष: